Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Διοικητική οργάνωση της δομής

Η Διοικητική οργάνωση της Προγράμματος Γέφυρα περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα. Τα τρία (3) τμήματα θα λειτουργούν σε κεντρικό επίπεδο, στην έδρα δηλαδή της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ενώ το ένα (1) τμήμα θα αποτελείται από τα τέσσερα αυτοτελή γραφεία στις έδρες των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων. Το Τμήμα Οργάνωσης & Συντονισμού καθώς, το Τμήμα Άμεσης Παρέμβασης και τα Αυτοτελή τμήματα  αποτελούν την καινοτομία του Προγράμματος ενώ το Οικονομικό Τμήμα είναι το υπάρχον Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Α. Τμήμα Οργάνωσης & Συντονισμού

- Γραφείο Διεύθυνσης, Οργάνωσης & Συντονισμού

Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων που συγκροτούν το ίδιο το τμήμα αλλά και για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας όλων των τμημάτων. Ειδικότερα το Γραφείο κατευθύνει το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης, των υπηρεσιών, συνεργαζόμενο με τα υπόλοιπα Γραφεία.

 • Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών
 • Συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών
 • Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών και την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων δράσης
 • Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των πόρων της κάθε υπηρεσίας
 • Συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Διερευνά συνεργασίες και συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης

- Γραφείο Επικοινωνίας& Δημοσίων Σχέσεων

Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την προώθηση εφαρμογής προγραμμάτων και ενεργειών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής.

 • Σχεδιάζει, οργανώνει συντονίζει και υλοποιεί όλες τις εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια κ.α.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με δραστηριότητες και εκδηλώσεις σύνταξης και έκδοσης ενημερωτικών εντύπων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των δημοτών
 • Γενικότερα μεριμνά για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνούς προσανατολισμού, με την ανάπτυξη διεθνών δικτύων και την προώθηση διεθνών ανταλλαγών και συνεργασιών σε διάφορους τομείς
 • Μεριμνά για την αποστολή και δημοσίευση στις εφημερίδες των ανακοινώσεων και λοιπών δημοσιευμάτων
 • Μεριμνά για τη διαρκή ενημέρωση της διαδικτυακής παρουσίας με κάθε χρήσιμη πληροφορία

- Γραφείο Μελετών & Έρευνας

Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών των κατοίκων της Περιφέρειας.

Β. Τμήμα Άμεσης Παρέμβασης

- Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης

Το Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο. Έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε οποιοδήποτε σημείο αναφέρεται κάποιο περιστατικό, με ανάλογη ομάδα ειδικευμένου προσωπικού. Επιπρόσθετα, το Γραφείο παρεμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) προκειμένου να προσφέρει υλική και ψυχολογική υποστήριξη.

- Γραφείο Τηλεφωνικής Υποστήριξης (callcenter) & Υποστήριξης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Η υπηρεσία τηλεφωνικής Υποστήριξης (call center) αποτελεί το βασικό εργαλείο υποδοχής και καταγραφής αιτημάτων και επειγόντων περιστατικών για άμεση κοινωνική παρέμβαση. Η λειτουργία του είναι 24ωρη μέσω της χρήσης ειδικού πενταψήφιου αριθμού που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι όλης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

- Γραφείο Υποδοχής Αιτημάτων

Το Γραφείο Υποδοχής Αιτημάτων λειτουργεί παράλληλα με το τηλεφωνικό κέντρο και για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Στο γραφείο μπορούν να απευθύνονται οι άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοι ώστε να καταθέσουν  το πρόβλημά τους και να ζητήσουν ανάλογη βοήθεια και στήριξη. Αντίστοιχα γραφεία λειτουργούν και στα Αυτοτελή Τμήματα όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τέλος, υπάλληλοι του γραφείου επεξεργάζονται και τα αιτήματα που θα καταχωρούνται στην αντίστοιχη φόρμα υποβολής αιτημάτων στην ιστοσελίδα του.

Γ. Οικονομικό Τμήμα

- Γραφείο Οικονομικών & Διαχείρισης Προμηθειών

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση εσόδων και δαπανών. Μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών. Ειδικότερα :

 • Επιμελείται την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων, παρακολουθεί την εκτέλεσή του, μελετά τα οικονομικά ζητήματα και εισηγείται σχετικά
 • Εποπτεύει την τήρηση των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταμειακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των εσόδων και εξόδων, έχοντας την ευθύνη για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθμίζει τα της χρηματικής διαχειρίσεως των διαχειριστικών και εισπρακτικών οργάνων
 • Εισηγείται επί των σχεδίων των αποφάσεων και συμβάσεων οι οποίες πρόκειται να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό
 • Ενεργεί τις προμήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν την και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα της Περιφέρειας
 • Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
 • Διαχειρίζεται τις δωρεές και τις χορηγίες

- Γραφείο Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εθνικά προγράμματα, από αυτοχρηματοδοτούμενα έργα κ.α. τα οποία είτε έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα είτε αφορούν την αντιμετώπιση της κρίσης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το γραφείο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και εργασιών για την υποβολή συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα.

Δ. Αυτοτελή Τμήματα Περιφερειακών Ενοτήτων

- Αυτοτελή Τμήματα Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας

Τα Αυτοτελή Τμήμα έχουν έδρες στις αντίστοιχες έδρες των ΠΕ και είναι αρμόδια για την υποστήριξη συγκεκριμένων κεντρικών ενεργειών του Τμήματος Διεύθυνσης Οργάνωσης & Συντονισμού αλλά κυρίως για την υποστήριξη  του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης στις αντίστοιχες ΠΕ. Ειδικότερα :

 • Υποστηρίζουν το σχεδιασμό και υλοποίηση εκδηλώσεων, συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων κ.α. που λαμβάνουν χώρα στις Π.Ε.
 • Διενεργούν έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας
 • Λειτουργούν Γραφείο υποδοχής αιτημάτων
 • Συνεπικουρούν στις δράσεις άμεσης παρέμβασης στην περιοχή

Λειτουργούν γραφείο τηλεφωνικής υποστήριξης (call center) για τους κατοίκους της περιοχής.